Vrijstelling bouwvergunning

PV in Belgisch Staatsblad


Op 8 juli keurde het Vlaamse parlement de vrijstelling goed van bouwvergunning voor zonnepanelen op hellende daken. Op 9 augustus verscheen het decreet in het Belgisch Staatsblad en is de vrijstelling dus wettelijk van kracht.

Het decreet wijzigt diverse artikelen van de Codex Ruimtelijke Ordening, die deze materie in het Vlaams
gewest wettelijk regelt. Van belang voor zonne-energie (zowel thermisch als fotovoltaïsch) is artikel 14:

Art. 14. Aan artikel 4.4.1 van dezelfde codex, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal  vormen, worden een
paragraaf 2 en 3 toegevoegd, die luiden als volgt :
« § 2. De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak wordt niet
beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij die de
plaatsing uitdrukkelijk verbieden.

“Geïntegreerd in het dakvlak” geldt ook  voor opbouw, meer uitleg in BelPV-nieuwsflits 14 van 8 juli 2010.

Hoe zit het met zonnepanelen op platte daken?
Zonnepanelen op platte daken waren al sinds eind 2008 vrijgesteld in het "Besluit van de Vlaams e Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is ".

Dit besluit werd immers in november 2008 gewijzigd met een toevoeging aan artikel 3 :

Art. 3. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volgende werken (...):
[5° de volgende zaken bij vergunde gebouwen:
[a) fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak

(en daarna volgt de voorwaardelijk e vrijstelling v oor hellende dak en, die nu volledig opgeheven is).

Bovendien keurde de Vlaamse regering op 16 juli een nieuw besluit goed dat vrijstellingen van bouwvergunning verleent voor een ruimere lijst van werken. Daarin staat:

Art 2.1. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volgende handelingen: (...)
3° zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak, tot maximaal 1 meter boven de dakrand, en zonnepanelen of
zonneboilers die geïntegreerd zijn in het hellende dakvlak;

Dit besluit is  nog niet in het Staatsblad verschenen maar treedt in elk geval in werking vanaf 1 december
2010. Maar ondertussen blijft de bestaande vrijs telling voor platte daken natuurlijk van kracht.

Interessant daarin is ook  de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal
40m² bedraagt (voor werken die zich situeren in de private achtertuinen en aan de achterkant van
woningen). Dit is volgens ons ook van toepassing op zonnevolgsystemen in ac htertuinen, op voorwaarde
van v oldoende afstand tot de perceelsgrenzen. We vragen nog verduidelijking aan de bevoegde
administratie.

Meer informatie:
• Bron: mail van een BelPV-lid, Belgisch Staatsblad