Geen vergunningen

Zonnepanelen op daken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht.


geen-vergunningVoor 19 augustus 2010 konden woningen in verkavelingen en bijzondere plannen van aanleg, die dakmaterialen oplegden (zoals pannen of leien) niet genieten van de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor zonnepanelen.

Het Vlaams parlement wijzigde in juni 2010 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Door deze wijziging wordt het plaatsen van zonnepanelen op daken quasi altijd vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, en dit vanaf 19 augustus 2010 (datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Codex).

De Codexwijziging luidt:
"Art. 4.4.1. §2. De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak wordt niet beschouwd
als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij die de plaatsing uitdrukkelijk verbieden."
Zonnepanelen op platte daken werden (net als schouwen bijvoorbeeld) sowieso al niet beschouwd als strijdig met voorschriften
van BPA's of verkavelingsvoorschriften. Vandaar dat ze niet uitdrukkelijk in de Codextekst moesten worden opgenomen.
Tot 1 december 2010 wordt de vrijstelling geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000:
"Art. 3.
Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volgende werken, handelingen en wijzigingen, (...):
5° de volgende zaken bij vergunde gebouwen:
a) fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak en fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers
geïntegreerd in het hellende dakvlak, behalve op beschermde of voorlopig beschermde monumenten, op gebouwen in voorlopig
of definitief beschermde landschappen, op gebouwen gelegen in voorlopig of definitief aangeduide ankerplaatsen en
erfgoedlandschappen, op gebouwen gelegen in beschermde of voorlopig beschermde stads- en dorpsgezichten, op gebouwen
in voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten of zones en op gebouwen opgenomen in de inventaris van
het bouwkundig erfgoed, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;
(...)
Onder zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het hellende dakvlak worden verstaan die vlakvormige voorzieningen die:
- ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden
gemonteerd,
- ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren."

Na 1 december 2010 worden de vrijgestelde zonnepanelen opgesomd in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010:
"Art. 2.1. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volgende handelingen:
3° zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak, tot maximaal 1 meter boven de dakrand, en zonnepanelen of zonneboilers die
geïntegreerd zijn in het hellende dakvlak;

Onder zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het hellende dakvlak moeten ook na 1 december 2010 worden verstaan die vlakvormige voorzieningen die:
- ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden
gemonteerd,
- ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.

Aangezien voor zonnepanelen nu al een vrijstelling is opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april
2000, moet niet gewacht worden tot 1 december 2010 om van de vrijstelling van vergunningsplicht te kunnen genieten.

Samenvattend: wanneer geldt er geen vrijstelling:
1° wanneer een BPA-voorschrift of verkavelingsvoorschrift de plaatsing van zonnepanelen uitdrukkelijk verbiedt
2° wanneer er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (goedgekeurd door de gemeenteraad en deputatie) zou
bestaan die de plaatsing meldingsplichtig maakt. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan de plaatsing immers enkel meldingsplichtig maken, niet vergunningsplichtig.

In alle andere gevallen geldt de vrijstelling vanaf 19/8/2010, mits aan de voorwaarden van de besluiten van de Vlaamse
Regering voldaan is.